Die alternatief: Bemiddeling
  • Bemiddeling is ’n belangrike en erkende probleem-oplossings- en konflikhanteringsproses waartydens die sake wat konflik veroorsaak, aangespreek word.
  • Bemiddeling is ’n proses waarin ’n egpaar dieselfde eindpunt bereik, maar sonder die emosioneel-uitputtende, duur, tydrowende en vyandige aspekte van die tradisionele proses.
  • Egskeiding ontbind die huwelik en herstruktureer die verhouding: partye gaan na die egskeiding in ’n ander, maar voortgaande, verhouding wees; daarom is dit belangrik dat vyandigheid deur bemiddeling vermy word.
  • Egskeiding is nie net ’n regsaangeleentheid nie, maar allereers ’n persoonlike krisis; daarom word egskeiding tydens bemiddeling multi-dissiplinêr benader, wat nie net die regsaspekte van egskeiding in ag neem nie, maar ook erkenning gee aan die sielkundige, sosiologiese, opvoedkundige, etiese en morele aspekte van egskeiding.
  • Tydens bemiddeling word egskeiding nie die geleentheid om wraak te neem, om die ander party te verneder of uit te buit, of om te probeer “bewys” wie reg of verkeerd is nie.
  • Bemiddeling is toekomsgerig.
  • Die meer ontspanne verhouding tussen ouers, wat as gevolg van bemiddeling bestaan, help die kinders om met die minste moontlike trauma deur die proses te gaan.