Die bemiddelingsproses
  • Partye praat vertroulik saam met onpartydige bemiddelaars oor sake wat konflik veroorsaak.
  • Partye bly in beheer van die proses, besluit self wat die relevante kwessies is wat hulle wil aanspreek en hoe dit aangespreek moet word.
  • Die bemiddelingsproses vind plaas binne die raamwerk van die reg.
  • Partye behou die reg om te eniger tyd met hulle regsverteenwoordigers te konsulteer.
  • Die bemiddelingsproses is vrywillig en enige party kan te eniger tyd daarvan onttrek.
  • Partye verbind hulle om aan die onderhandelingsproses deel te neem totdat ‘n bevredigende ooreenkoms bereik word oor die verdeling van bates, die belange van kinders en ander relevante kwessies.
  • Daar word gepoog om ‘n wedersyds aanvaarbare skikkingsooreenkoms te bereik wat die partye deur hulle onderskeie regsverteenwoordigers kan laat verifieer en by hulle egskeidingsbevel kan laat inlyf.
  • Indien die partye nie daarin slaag om ‘n skikkingsooreenkoms te bereik nie, word geskilpunte verminder en duidelik geïdentifiseer.
  • Alle konsultasie- en bemiddelingsessies is privaat en streng vertroulik.
  • Alle onderhandelinge vind plaas sonder benadeling van regte.